12 Chapters Of TroPhur – Work in Progress

Tip: Scroll to the right.
Tip: Click on the camera item or index to see video.

Find a summery of what is presented below -> here.

▤ View dang-yig (Kham) 𐄔 Order by blocks

Chapter 1

TROWO ••• Defining the Outer Boundary in the Eastern Direction ••• ཁྲོ་བོའི་ཕྱི་མཚམས་ཤར་ཕྱོགས་ནི།

Intro
འེ་
ཨེ་
ཡེ་
ཡ་
བཀྱག་འགྱུར
བཀྱག་འདར་ཨེའི།
📼 2_2_1
ཡེ་
གཞུང་འདར་
ཡེ་
ཡ།
📼 2_2_2
V1
བསྭོ་
བསྭོའི།
📼 2_2_3
ང་
ཝ་
མགྱོགས་འདར་ཨེའི།
📼 2_2_4
ཡེ་
ནི་
རྐན་འགྱུར
ཡའི།
📼 2_3_1
ཡེ་
ཁུང་འདར་ཨེའི།
📼 2_3_2
ཤེས་
འདར་འདར་
ཡའི།
ཆེན་
གཞུང་འདར།
📼 2_3_4
ན་
དམའ་འདར་འདར་ཨེའི་
ཡ་
དམའ་རྐན་འགྱུར།
📼 2_3_5
པོ་
འདར་འདར་
ཝའི།
📼 2_4_1
ཉིད་
ཡ་
མགྱོགས་འདར་ཨེའི་
📼 2_4_2
ཨེ་
དམའ་འདར་འདར་ཆུང་
ཡའི།
📼 2_4_3
V2
ང་
ཝ་
འདར་འདར་ཨེའི།
📼 2_4_4
ཨེ་
ནི་
རྐན་འགྱུར
ཡའི།
📼 3_1_1
སྲ་
འགྱུར་གཅིག།
📼 3_1_2
ཝ་
རྐན་འགྱུར་
འདར་འདར་
རྐན་འགུག་
སྣ་འདར་ཨེན།
📼 3_1_3
བརྟེན་
ཁུང་འདར་
ནའི།
📼 3_2_1
གཡུང་
གཞུང་འདར།
📼 3_2_2
ང་
དམའ་འདར་འདར་ཨེའི་
ཡ་
དམའ་རྐན་འགྱུར།
📼 3_2_3
དྲུང་
འདར་འདར
ངའི།
📼 3_2_4
སྐུ་
ཡ་
མགྱོགས་འདར་ཨེའི།
📼 3_2_5
ཨེ་
དམའ་འདར་འདར་ཆུང་
ཡའི།
📼 3_3_1
V3
ང་
འདར་འདར
ནི་
རྐན་འགྱུར།
📼 3_3_2
འབར་
འདར་འདར
བའི
རྐན་འགྱུར་
📼 3_3_3
ཁྲོ་
འདར་འདར་
བོ་
རྐན་འགྱུར་
མཆོག་
ཡ་
ནན་ནན་
བཀྱག་འགྱུར་བཀྱག་
འདར་འདར་
📼 3_3_4
V4
ང་
འདར་འདར་
ནི་
རྐན་འགྱུར་
འཆི་
འདར་འདར་
མེད་
རྐན་འགྱུར།
📼 3_4_1
སྐྱེ་
འདར་འདར་
ན་
རྐན་འགྱུར་
བཙན་
ཡ་
ནན་ནན
བཀྱག་འགྱུར་བཀྱག
འདར་འདར་
📼 3_4_2
V5
ང་
འདར་འདར་
ཡི་
རྐན་འགྱུར་
གདུག་
འདར་འདར་
པའི་
རྐན་འགྱུར།
📼 4_1_1
སྐད་
འདར་འདར་
ཕྱུང་
རྐན་འགྱུར་
ནས་
ཡ་
ནན་ནན་
བཀྱག་འགྱུར་བཀྱག་
འདར་འདར་
ཡའི།
📼 4_1_2
FC
ཐུགས་
ཝ་
འདར་འདར་ཨེའི།
ཨེ་
རྗེ་
རྐན་འགྱུར་ཨའི།
ཤུགས་
འགྱུར་གཅིག་།
ཝ་
རྐན་འགྱུར་
འདར་འདར་
རྐན་འགུག་
སྣ་འདར་
ཨེའི།
ཀྱི་
ཁུང་འདར་ཨེའི།
📼 4_3_1
བསྒྲལ་
གཞུང་འདར་ཨེའི།
📼 4_3_2
ལ་
དམའ་འདར་འདར་ཨེའི་
ཡ་
དམའ་རྐན་འགྱུར།
4_3_§
བར་
འདར་འདར་
རའི།
📼 4_3_4
བྱ་
ཡ་
མགྱོགས་འདར་ཨེའི།
📼 4_4_1
ཨེ་
དམའ་འདར་འདར་ཆུང
ཡའི།
📼 4_4_2
▤ View dang-yig (Kham) 𐄔 Order by blocks

Chapter 2

PHURPA ••• Defining the Outer Boundary in the Eastern Direction ••• ཕུར་པའི་ཕྱི་མཚམས་ཤར་ཕྱོགས་ནི།

V1
བསྭོ་
ཤར་
འགྱུར་གཉིས་
ར་
འགྱུར་གཉིས།
📼 4_5_1
གྱི་
ཕབ་འདར་ཨ་ཨེའི།
📼 4_5_2
ཕྱོགས་
འགྱུར་གསུམ།
📼 4_5_3
ན་
ཡའི།
📼 4_5_4
མངའ་
ཝ་
དམའ་རྐན་འགྱུར
མཛད་
པ་
ཡ་
ནན་ནན
འདར་འདར་
ཡའི།
📼 4_5_5
V2
རྒྱལ་
བཀྱག་འགྱུར་བཀྱག
གཞུང་འདར།
📼 5_1_1
ཨེ་
འུང་
ལ་
དམའ་བཀྱག་འགྱུར
སྣ་འདར་ཨེའི།
📼 5_1_2
ཨེ་
དམའ
ཡ་
ཕབ་ཨེའི་གཞུང་འདར་འགུག
པོ
རྐན་འགྱུར
ཡ་
འགྱུར་གཅིག།
📼 5_1_3
ཆེན་
ཕབ་གཞུང་འདར།
📼 5_2_1
ན་
འདར་འདར་
ཡ་
རྐན་འགྱུར
པོ་
ཡའི།
📼 5_2_2
ཤེལ་
ལ་
དམའ་རྐན་འགྱུར
དཀར་
འོད་
ཡ་
ནན་ནན
འདར་འདར་
ཡའི།
📼 5_2_3
V3
དྲི་
འདར་འདར་
ཟ་
རྐན་འགྱུར།
📼 5_2_4_X
འབུམ་
འདར་འདར
གྱི་
རྐན་འགྱུར།
📼 5_2_5_X
ཁ་
འདར་འདར་
གནོན་
རྐན་འགྱུར
མཛོད་
ཡ་
ནན་ནན
བཀྱག་འགྱུར་བཀྱག་
འདར་འདར་
V4
ཤར་
འདར་འདར་
གྱི་
རྐན་འགྱུར།
དྲི་
འདར་འདར
ཟ་
རྐན་འགྱུར།
ཕྱོགས་
འདར་འདར་
ནས་
རྐན་འགྱུར།
📼 5_3_1
མངའ་
འདར་འདར་
བདག་
རྐན་འགྱུར་
པོ་
ཡ་
ནན་ནན་
བཀྱག་འགྱུར་བཀྱག་
འདར་འདར་
📼 5_3_2
V5
སྐུ་
འདར་འདར་
མདོག་
རྐན་འགྱུར།
དཀར་
འདར་འདར་
པོ་
རྐན་འགྱུར།
📼 5_4_1
རྒྱན་
འདར་འདར་
དང་
རྐན་འགྱུར་
ཆས་
ཡ་
ནན་ནན་
བཀྱག་འགྱུར་བཀྱག
འདར་འདར་
📼 5_4_2
V6
སྐུ་
འདར་འདར་
ལ་
རྐན་འགྱུར།
དར་
འདར་འདར་
དཀར་
རྐན་འགྱུར།
📼 5_4_3
ན་
འདར་འདར་
བཟའ་
རྐན་འགྱུར་
ལ་
ཡ་
ནན་ནན་
བཀྱག་འགྱུར་བཀྱག་
འདར་འདར་
📼 5_5_1
FC
ཐུགས་
བཀྱག་འགྱུར་བཀྱག་
གཞུང་འདར།
ཨེ་
འུང་
ལ་
དམའ་བཀྱག་འགྱུར་
སྣ་འདར་ཨེའི།
📼 6_1_1
ཨེ་
དམའ་
ཡ་
ཕབ་ཨེའི་གཞུང་འདར་འགུག་
རྗེ་
རྐན་འགྱུར་
ཡ་
འགྱུར་གཅིག།
📼 6_1_2
ཤུགས་
ཕབ་གཞུང་འདར།
📼 6_1_3
ཝ་
འདར་འདར་
ཡ་
རྐན་འགྱུར་
ཀྱི་
ཡའི།
📼 6_2_1
བསྒྲལ་
ལ་
དམའ་རྐན་འགྱུར་
བར་
བྱ་
ཡ་
ནན་ནན་
འདར་འདར་
ཡའི།
📼 6_2_2
▤ View dang-yig (Kham)

Chapter 9.2

PHURPA ••• Defining the Middle Boundary ••• ཕུར་པའི་བར་མཚམས་བཅད།

V1
བསྭོ་
ཀློང་
འགྱུར་གཉིས།
ན་
ཨ་
འཕང་ཨེའི།
ཡེ་
འགྱུར་གཅིག།
📼 15_3_1
ཡ་
འགྱུར་གཉིས།
📼 15_3_2
ལྡང་
ཕབ་གཞུང་འདར།
📼 15_3_3
ང་
འཕང་ཨེའི་
གཞུང་འདར།
📼 15_3_4
ཨེའི་
འཁྱིལ་
བའི་
འདར་འདར་རྐན་འགྱུར་ཆུང་
ཡེ།
📼 15_3_5
འུང་
ལོག་
ཝ་
འཕང་ཨེའི་
འདར་འདར་ཨེའི།
📼 15_3_6
ཨེ་
དམའ་རྐན་འགྱུར་
ཡ་
རྐན་འགྱུར་ཨེའི།
📼 15_4_1
འདྲེན་
ན་
འཕང་ཨེའི་
འདར་འདར་ཁུང་འདར་རྐན་འགྱུར་ཨེའི།
📼 15_4_2
ཡེ་
འགྱུར་གསུམ།
📼 15_4_3
ཡ་
ནན་ནན་
འདར་འདར་
ཀུན་
རྐན་འགྱུར་
སྣ་འདར་ཨེའི།
📼 15_5_1
V2
ཡ་
འདི་
འགྱུར་གཉིས།
📼 15_5_2
རུ་
ཨ་
འཕང་ཨེའི།
📼 15_5_3
ཡེ་
འགྱུར་གཅིག།
📼 15_5_4
ཡ་
འགྱུར་གཉིས།
མ་
ཕབ་གཞུང་འདར།
ཝ་
འཕང་ཨེའི་
གཞུང་འདར།
📼 16_1_2
ཨེའི་
འཁྱིལ་
འདུག་
འདར་འདར་རྐན་འགྱུར་ཆུང་
ཡེ།
📼 16_1_3
འུང་
གཞན་
ན་
འཕང་ཨེའི་
འདར་འདར་ཨེའི།
📼 16_1_4
ཨེ་
དམའ་རྐན་འགྱུར་
ཡ་
རྐན་འགྱུར་ཨེའི།
📼 16_2_1
དུ་
ཝ་
འཕང་ཨེའི་
འདར་འདར་ཁུང་འདར་རྐན་འགྱུར་ཨེའི།
📼 16_2_2
ཡེ་
འགྱུར་གསུམ།
📼 16_2_3
ཡ་
ནན་ནན་
འདར་འདར་
དེངས་
རྐན་འགྱུར་
སྣ་འདར་ཨེའི།
📼 16_2_4
FC
ཡ་
འཚོ་
འགྱུར་གཉིས།
ཀླག་
ཨ་
འཕང་ཨེའི།
ཡེ་
འགྱུར་གཅིག།
ཡ་
འགྱུར་གཉིས།
མེད་
ཕབ་གཞུང་འདར།
ཝ་
འཕང་ཨེའི་
གཞུང་འདར།
📼 16_4_1
ཨེའི་
འཁྱིལ་
པར་
འདར་འདར་རྐན་འགྱུར་ཆུང་
ཡེ།
📼 16_4_2
འུང་
བརླག་
ཝ་
འཕང་ཨེའི་
འདར་འདར་ཨེའི།
📼 16_4_3
ཨེ་
དམའ་རྐན་འགྱུར་
ཡ་
རྐན་འགྱུར་ཨེའི།
📼 16_5_1
པར་
ར་
འཕང་ཨེའི་
འདར་འདར་ཁུང་འདར་རྐན་འགྱུར་ཨེའི།
📼 16_5_2
ཡེ་
འགྱུར་གསུམ།
📼 16_5_3
ཡ་
ནན་ནན་
འདར་འདར་
བྱ་
རྐན་འགྱུར་
སྣ་འདར་ཨེའི།
📼 16_5_4
▤ View dang-yig (Kham) 𐄔 Order by blocks

Chapter 10.2

TROWO ••• Defining the Middle Boundary ••• ཁྲོ་བོ་བར་མཚམས་བཅད་དོ།

V1
འེ་
ཨེ་
ཡེ་
ཡ་
བཀྱག་འགྱུར་
བཀྱག་འདར་ཨེའི།
ཡེ་
གཞུང་འདར་
ཡེ་
ཡ།
V1
ལ་
ཝ་
མགྱོགས་འདར་ཨེའི།
ཡེ་
ལ་
རྐན་འགྱུར་
ཡའི།
📼 21_1_1
གྱད་
ཁུང་འདར་ཨེའི།
📼 21_1_2
ཀྱི་
འདར་འདར་
ཡའི།
📼 21_1_3
བརྡོལ་
ལ་
མགྱོགས་འདར་ཨེའི།
📼 21_1_4
འུང་
ཝ་
བཀྱག་འགྱུར་
ཕབ་
འདར་འདར་
ལྕགས་སྐད་
གཞུང་འདར།
📼 21_2_1
ཐབས་
ཁུང་འདར་
རྐན་འགྱུར་ཨེའི།
📼 21_2_2
ཡེ་
ཡ་
འགྱུར་གཉིས་
ཕྱེད་མ་
བཀྱག་འགྱུར་བཀྱག་
འདར་འདར་ཨེའི།
📼 21_2_3
ཅན་
ཕབ་གཞུང་འདར་
ནའི།
📼 21_2_4
V2
ལ་
འགྱུར་གཉིས།
📼 21_3_1
ཝ་
རྐན་འགྱུར་
ལ་
རྐན་འགྱུར་
ཡའི།
📼 21_3_2
གཏུམ་
ཕབ་གཞུང་འདར།
📼 21_3_3
མ་
འདར་འདར་
ཆེན་
ཁུང་འདར་
ནའི།
📼 21_3_4
བརྡ་
ཝ་
མགྱོགས་འདར་ཨེའི།
📼 21_3_5
འུང་
ཝ་
བཀྱག་འགྱུར་
ཕབ་
འདར་འདར་
ལྕགས་སྐད་
གཞུང་འདར།
📼 21_4_1
མི་
ཁུང་འདར་
རྐན་འགྱུར་ཨེའི།
📼 21_4_2
ཡེ་
ཡ་
འགྱུར་གཉིས་
ཕྱེད་མ་
བཀྱག་འགྱུར་བཀྱག་
འདར་འདར་ཨེའི།
📼 21_4_3
ཕྲད་
ཕབ་གཞུང་འདར་
ཡའི།
📼 21_5_1
FC
ཐུགས་
རྗེ་
རལ་
འགྱུར་གཉིས།
ཝ་
རྐན་འགྱུར་
ཀྱུ་
རྐན་འགྱུར་
ཡའི།
ཤུགས་
ཕབ་གཞུང་འདར།
📼 22_1_1
ཡ་
འདར་འདར་
ཀྱིས་
ཁུང་འདར་
ཝའི།
📼 22_1_2
བསྒྲལ་
ལ་
མགྱོགས་འདར་ཨེའི།
📼 22_1_3
འུང་
ཝ་
བཀྱག་འགྱུར་
ཕབ་
འདར་འདར་
ལྕགས་སྐད་
གཞུང་འདར།
📼 22_1_4
བར་
ཁུང་འདར་
རྐན་འགྱུར་ཨེའི།
📼 22_2_1
ཡེ་
ཡ་
འགྱུར་གཉིས་
ཕྱེད་མ་
བཀྱག་འགྱུར་བཀྱག་
འདར་འདར་ཨེའི།
📼 22_2_2
བྱ་
ཕབ་གཞུང་འདར་
ཡའི།
📼 22_2_3
▤ View dang-yig (Kham) 𐄔 Order by blocks

Chapter 10.3

TROWO ••• Defining the Middle Boundary ••• ཁྲོ་བོ་བར་མཚམས་བཅད་དོ།

Intro
བསྭོ་
ཝིའི་
ཝ་
ཝིའི་
འཕང་
འདར་འདར་
ཝིའི།
📼 22_3_1
ཡེ་
འགྱུར་གཉིས།
📼 22_3_2
ཡ་
ཝ་
འཕང་ཨེའི་
མགྱོགས་འདར་ཨེའི།
📼 22_3_3
V1+2
ལྷོ་
ཤར་
རྐན་འགྱུར་
ར་
ནན་ནན་
རྐན་འགྱུར་
དབལ་
འདར་འདར་
གྱི་
འདར་འདར་
ཡའི།
📼 22_3_4
གྱད་
འགྱུར་གཉིས།
📼 22_4_1
ཝ་
འགྱུར་
རྔམ་
ཆེན་
གཞུང་འདར།
📼 22_4_2
ན་
འགྱུར་གཉིས
📼 22_4_3
ནི
ཕབ་གཞུང་འདར།
📼 22_4_4
ཨེའི་
ཡ་
འཕང་ཨེའི་
གཞུང་འདར།
📼 22_5_1
སྤྲུལ་
རྐན་འགྱུར་
ལ་
པའི་
རྐན་འགྱུར་
ཡའི།
📼 22_5_2
དབལ་
སྟག་
རྐན་འགྱུར་
ཡའི།
📼 22_5_3
ཁྲ་
ཝ་
འབུར་འབུར་
བོ་
གཞུང་འདར།
📼 22_5_4
ཝ་
འབུར་འབུར་
བསོ་
ཝ་
འདར་འདར་
ཝའི།
📼 23_1_1
V3+4
སྐུ་
ནི་
རྐན་འགྱུར་
ཡ་
ནན་ནན་
རྐན་འགྱུར་
དབལ་
འདར་འདར་
སྟག་
འདར་འདར་
ཡའི།
📼 23_1_2
ཁྲ་
འགྱུར་གཉིས།
📼 23_2_1
ཝ་
འགྱུར་
རྔམ་
བོ་
གཞུང་འདར།
📼 23_2_2
ཝ་
འགྱུར་གཉིས།
📼 23_2_3
ཕབ་གཞུང་འདར།
📼 23_2_4
ཨེའི་
ཡ་
འཕང་ཨེའི་
གཞུང་འདར།
📼 23_2_5
སྤྲུལ་
རྐན་འགྱུར་
ལ་
པ་
རྐན་འགྱུར་
ཡའི།
📼 23_2_6
བྱེ་
བ་
རྐན་འགྱུར་
ཡའི།
📼 23_3_1
ས་
ཝ་
འབུར་འབུར་
ཡ་
གཞུང་འདར།
📼 23_3_2
ཝ་
འབུར་འབུར་
འབུམ་
མ་
འདར་འདར་
ཡའི།
📼 23_3_3
FCV1+2
གལ་
ཏེ་
ཕུར་
པའི་
རྐན་འགྱུར་
ཡ་
ནན་ནན་
རྐན་འགྱུར་
ཐོ་
འདར་འདར་
ལས་
འདར་འདར་
ཡའི།
འདས་
འགྱུར་གཉིས།
ཝ་
འགྱུར་
རྔམ་
གྱུར་
གཞུང་འདར།
📼 23_5_1
ཝ་
འགྱུར་གཉིས།
📼 22_4_3
ན་
ཕབ་གཞུང་འདར།
📼 23_5_3
ཨེའི་
ཡ་
འཕང་ཨེའི་
གཞུང་འདར།
📼 23_5_4
ཐུགས་
རྗེ་
ཕུར་
རྐན་འགྱུར་
ར་
པའི་
རྐན་འགྱུར་
ཡའི།
📼 23_5_5
ཤགས་
ཀྱིས་
རྐན་འགྱུར་
ཡའི
📼 24_1_1
བསྒྲལ་
ལ་
འབུར་འབུར་
བར་
གཞུང་འདར།
📼 24_1_2
ཝ་
འབུར་འབུར་
བྱ་
ཡ་
འདར་འདར་
ཡའི།
📼 24_1_3
▤ View dang-yig (Kham)

Chapter 11

ZHIBA ••• Supplications ••• ཞི་བའི་གསོལ་འདེབས་ནི།

V1
ཨེ་
མ་
ཧོ།
མི་
ཝ་
འགུག་
མངོན་
ནན་ནན་
རྐན་འགྱུར་
ཡ་
ཨེའི་
དབྱིངས་
ནན་ནན་
རྐན་འགྱུར་
ཡའི།
📼 24_2_1
ན་
གཞུང་འདར།
📼 24_2_2
ཝ་
འདར་འདར་ཨེའི་
ཡ་
དམའ་རྐན་འགྱུར།
📼 24_2_3
རང་
འདར་འདར་
ངའི།
📼 24_3_1
བཞིན་
ན་
འགུག་
ལྷུན་
ནན་ནན་
རྐན་འགྱུར་ཨེའི།
📼 24_3_2
ཡེ་
གྱི་
འདར་འདར་
ལྕགས་སྐད་
གཞུང་འདར།
📼 24_3_3
ར་
རྐན་འདར་ཆུང་
ཡ་
ཨེ་
གྲུབ་
རྐན་འགྱུར་
འདར་འདར་
ངའི།
📼 24_3_4
V2
ཐུགས་
རྗེ་
ཨ་
བཞི་
རྐན་འགྱུར་
ངའི།
📼 24_4_1
ལྡན་
གཞུང་འདར།
📼 24_4_2
ཝ་
འདར་འདར་ཨེའི་
ཡ་
དམའ་རྐན་འགྱུར།
📼 24_4_3
འགྲོ་
འདར་འདར་
ཝའི།
📼 24_5_1
ལ་
ཡ་
འགུག་
བུ་
ནན་ནན་
རྐན་འགྱུར་
ཨེའི།
📼 24_5_2
ཡེ་
ལྟར་
འདར་འདར་
ལྕགས་སྐད་
གཞུང་འདར།
📼 24_5_3
ཝ་
རྐན་འདར་ཆུང་
ཡ་
ཨ་
བྱམས་
རྐན་འགྱུར་
འདར་འདར་ཁུང་འདར།
FC
མཚན་
དང་
ཨ་
སྡན་
རྐན་འགྱུར་
ངའི།
པའི་
གཞུང་འདར།
ཝ་
འདར་འདར་ཨེའི་
ཡ་
དམའ་རྐན་འགྱུར།
བླ་
འདར་འདར་
ཝའི།
མ་
ཡ་
འགུག་
གསོལ་
ནན་ནན་
རྐན་འགྱུར་
ཨེའི།
ཡེ་
བ་
འདར་འདར་
ལྕགས་སྐད་
གཞུང་འདར།
📼 25_3_2
ཝ་
རྐན་འདར་ཆུང་
ཡ་
ཨ་
འདེབས་
རྐན་འགྱུར་
འདར་འདར་ཁུང་འདར།
📼 25_3_3
▤ View dang-yig (Kham)

Chapter 13

PHURPA ••• Building up the Mandala ••• ཕུར་པའི་བཞེང་གསོལ་ནི།

V1
བསྭོ་
སྲིད་
པ་
རྐན་འགྱུར་ཨེའི།
📼 27_1_1
མཁའ་
ལ་
རྐན་འགྱུར་ཨེའི།
📼 27_1_2
བྱོན་
ན་
འགྱུར་གཅིག།
📼 27_2_1
པའི་
འགྱུར་གཅིག་
འདར་འདར་
རྐན་འགྱུར་ཆུང་
ཡའི།
📼 27_2_2
གཤེན་
ན་
བཀྱག་འགྱུར་བཀྱག་
གཞུང་འདར།
📼 27_2_3
ཡེ་
འདར་འདར་ཨེན།
📼 27_2_4
རབ་
ཝ་
མགྱོགས་འདར་ཨེའི།
📼 27_2_5
ཨེ་
ཨེ་
འཕང་ཨེའི་
འདར་འདར་ཁུང་འདར་ཨེའི།
📼 27_3_1
ཐུགས་
ཝ་
མགྱོགས་འདར་ཨེའི།
📼 27_3_2
ཨེ་
རྐན་འགྱུར་
འཁྱིལ་
ཡ་
རྐན་འགྱུར།
📼 27_3_3
ཁ་
ར་
འཕང་ཨེའི་
འདར་འདར་ཁུང་འདར་ཨེའི།
📼 27_3_4
ནས་
ཡ་
ནན་ནན་
འདར་འདར་
ཡའི།
📼 27_4_1
V2
སྲུལ་
བའི་
རྐན་འགྱུར་ཨེའི།
📼 27_4_2
དབལ་
ལ་
འགྱུར་གཅིག།
📼 27_4_3
བོན་
འགྱུར་གཅིག་
འདར་འདར་
རྐན་འགྱུར་ཆུང་
ཡའི
📼 27_4_4
སྟག་
ཝ་
བཀྱག་འགྱུར་བཀྱག་
གཞུང་འདར།
📼 27_5_1
ཡེ་
འདར་འདར་ཨེན་
📼 27_5_2
ལ་
ཝ་
མགྱོགས་འདར་ཨེའི།
📼 27_5_3
ཨེ་
ཨེ་
འཕང་ཨེའི་
འདར་འདར་ཁུང་འདར་ཨེའི།
📼 27_5_4
མེ་
ཝ་
མགྱོགས་འདར་ཨེའི།
📼 28_1_1
ཨེ་
རྐན་འགྱུར་
འཁྱིལ་
ཡ་
རྐན་འགྱུར།
📼 28_1_2
འབར་
ར་
འཕང་ཨེའི་
འདར་འདར་ཁུང་འདར་ཨེའི།
📼 28_1_3
སྐུ་
ཡ་
ནན་ནན་
འདར་འདར་
ཡའི།
📼 28_2_1
FC
ལོག་
རྟོག་
རྐན་འགྱུར་ཨེའི།
📼 28_3_1
འདུལ་
ལ་
འགྱུར་གཅིག།
📼 28_3_2
བའི་
འགྱུར་གཅིག་
འདར་འདར་
རྐན་འགྱུར་ཆུང་
ཡའི།
📼 28_3_3
སྙིང་
ང་
བཀྱག་འགྱུར་བཀྱག་
གཞུང་འདར།
📼 28_3_4
ཡེ་
འདར་འདར་ཨེན།
📼 28_3_5
པོ་
ཝ་
མགྱོགས་འདར་ཨེའི།
📼 28_4_1
ཨེ་
ཨེ་
འཕང་ཨེའི་
འདར་འདར་ཁུང་འདར་ཨེའི།
📼 28_4_2
མ་
ཝ་
མགྱོགས་འདར་ཨེའི།
📼 28_4_3
ཨེ་
རྐན་འགྱུར་
འཁྱིལ་
ཡ་
རྐན་འགྱུར།
📼 28_4_4
ར་
ཝ་
འཕང་ཨེའི་
འདར་འདར་ཁུང་འདར་ཨེའི།
📼 28_5_1
ཡ་
ཡ་
ནན་ནན་
འདར་འདར་
ཡའི།
📼 28_5_2
▤ View dang-yig (Kham) 𐄔 Order by blocks

Chapter 17.1

PHURPA ••• The Fearsome Gestures ••• ཕུར་པའི་ཕྱག་རྒྱ་འཇིགས་ཚོགས་ལ།

V1
བསྭོ་
དབུས་
འགྱུར་གཉིས།
📼 35_4_1
ཕྱོད་
ཕབ་གཞུང་འདར།
📼 35_4_2
ཝ་
འགྱུར་གཉིས་ཕྱེད་མ་
བཀྱག་འགྱུར་བཀྱག་ཨེའི།
📼 35_4_3
འུང་
འབར་
འགྱུར་གཉིས།
📼 35_4_4
ར་
འགྱུར་གཉིས།
📼 35_4_5
བའི་
རྐན་འགྱུར་
ཡེ་
ཡ།
📼 35_4_6
ཨེ་
འགྱུར་གཅིག།
📼 35_5_1
ཨེ་
རྐན་འགྱུར་
འཁྱིལ་
ཡ་
དམའ་རྐན་འགྱུར།
📼 35_5_2
ཀློང་
ཕབ་གཞུང་འདར་
ངའི།
📼 35_5_3
ན་
ཡ་
ནན་ནན་
འདར་འདར་
ཡའི།
📼 35_5_4
V2
ས་
རྐན་འགྱུར་
བདག་
རྐན་འགྱུར་ཨེའི།
📼 35_5_5
འུང་
ཝ་
བཀྱག་འགྱུར་
ཕབ་
འདར་འདར་
ལྕགས་སྐད་
གཞུང་འདར།
📼 36_1_1
བསྣོལ་
ནན་ནན་
རྐན་འགྱུར་
ལ་
པའི་
ཡ།
📼 36_1_2
ཁྲི་
ཝའི།
📼 36_1_3
ཨེ་
སྣ་འདར་
སྟེང་
འདར་འདར།
📼 36_1_4
ཝ་
སུ་
ཡ་
📼 36_2_1
V3
ཉིན་
ན་
ཟླའི།
པད་
ཡར་བཀྱག་མར་ཕབ་
གཞུང་འདར།
📼 36_2_2
ཝ་
རྐན་འདར་
འཁྱིལ་
ཡ་
མའི་
རྐན་འགྱུར་ཆུང་
ཡའི།
📼 36_2_3
གདན་
ནའི།
📼 36_3_1
ཨེ་
སྣ་འདར་
སྟེང་
འདར་འདར།
📼 36_3_2
ཝ་
ན་
འདར་འདར་
ཡའི།
📼 36_3_3
FC
བྷིན་
ན་
ངྷའི་
བྷིན་
ཡར་བཀྱག་མར་ཕབ་
གཞུང་འདར།
ཝ་
རྐན་འདར་
འཁྱིལ་
ཡ་
ངྷའི་
རྐན་འགྱུར་ཆུང་
ཡའི།
མ་
ཝའི།
📼 36_5_1
ཨེ་
སྣ་འདར་
ར་
འདར་འདར།
📼 36_5_2
ཝ་
ལྷན་
འདར་འདར
ཡའི།
📼 36_5_3
▤ View dang-yig (Kham)

Chapter 24

PHURPA ••• Offering of Medicinal Herbs ••• ཕུར་པའི་སྨན་མཆོད་ནི།

V1
དགོངས་
སྤྱོད་
འགུག་
ཁྱེད་
ནན་ནན་
རྐན་འགྱུར་
ཝ་
པར་
ཡའི།
📼 48_3_1
ཅན་
འགྱུར་གཉིས།
📼 48_3_2
ཡ་
ཕབ་གཞུང་འདར།
📼 48_3_3
གྱི་
འཕང་ཨེའི་
འདར་འདར་ཁུང་འདར་རྐན་འགྱུར་ཨེའི།
📼 48_3_4
སྐྱེས་
ཝ་
འཕང་ཨེའི་
གཞུང་འདར།
48_5_5
བུ་
འཕང་ཨེའི་
འདར་འདར་ཁུང་འདར་རྐན་འགྱུར་ཨེའི།
📼 48_4_1
ཡེ་
འགྱུར་གསུམ།
📼 48_4_2
ཡ་
ནན་ནན་
འདར་འདར་
ཡིས་
རྐན་འགྱུར་
སྣ་འདར་
ཡའི།
📼 48_4_3
V2
རིན་
ཆེན་
འགུག་
མཚེན་
ནན་ནན་
རྐན་འགྱུར་
ཝ་
ལྡན་
ཡའི།
📼 48_5_1
བགྲར་
འགྱུར་གཉིས།
📼 48_5_2
ཡ་
ཕབ་གཞུང་འདར།
📼 48_5_3
ཤེས་
འཕང་ཨེའི་
འདར་འདར་ཁུང་འདར་རྐན་འགྱུར་ཨེའི།
📼 48_5_4
ཞལ་
ཝ་
འཕང་ཨེའི་
གཞུང་འདར།
📼 49_1_1
བུ་
འཕང་ཨེའི་
འདར་འདར་ཁུང་འདར་རྐན་འགྱུར་ཨེའི།
📼 49_1_2
ཡེ་
འགྱུར་༣།
📼 49_1_3
ཡ་
ནན་ནན་
འདར་འདར་
རུ་
རྐན་འགྱུར་
སྣ་འདར་
ཡའི།
📼 49_1_4
FC
མཁའ་
ཀློང་
འགུག་
དབྱིངས་
ཝ་
ནན་ནན་
རྐན་འགྱུར་
ཀྱི་
ཡའི།
དངོས་
འགྱུར་གཉིས།
ཡ་
ཕབ་གཞུང་འདར།
📼 49_3_1
གྲུབ་
འཕང་ཨེའི་
འདར་འདར་ཁུང་འདར་རྐན་འགྱུར་ཨེའི།
📼 49_3_2
རྩལ་
ཝ་
འཕང་ཨེའི་
གཞུང་འདར།
📼 49_3_3
དུ་
འཕང་ཨེའི་
འདར་འདར་ཁུང་འདར་རྐན་འགྱུར་ཨེའི།
📼 49_3_4
ཡེ་
འགྱུར་༣།
📼 49_4_1
ཡ་
ནན་ནན་
འདར་འདར་
གསོལ་
རྐན་འགྱུར་
སྣ་འདར་
ཡའི།
📼 49_4_2
▤ View dang-yig (Kham) 𐄔 Order by blocks

Chapter 30

TROWO ••• Offerings (The Eight Items) ••• ཁྲོ་བོའི་མཆོད་པ་ནི།

V1
ཨེ་
མ་
ཧོ་
འགུག་
ཤར་
རྐན་འགྱུར་
གྱི་
ཡེ་
ཡ།
📼 57_1_1
འུང་
ཕྱོགས་
གཞུང་འདར་
ན་
ཡེ་
ཡའི།
📼 57_1_2
མཆོད་
ཝ་
ཝ་
འདར་འདར་ཨེའི།
📼 57_2_1
ཡེ་
འབུལ་
ཕབ་གཞུང་འདར་
ལའི།
📼 57_2_2
མ་
སྣ་འདར་
གཞུང་འདར་
ཡེ་
ཡའི།
📼 57_2_3
V2
ཡ་
སྣང་
སྣ་འདར་
གསལ་
རྐན་འགྱུར།
📼 57_2_4
འཕྲུལ་
སྣ་འདར་
གྱི་
རྐན་འགྱུར།
📼 57_3_1
མེ་
སྣ་འདར་
ལོང་
རྐན་འགྱུར།
📼 57_3_2
སྤྱན་
ཕབ་འདར་ཨེའི།
📼 57_3_3
V3
ཡ་
ཕྱག་
སྣ་འདར་
ནེ་
རྐན་འགྱུར།
📼 57_3_4
གསལ་
སྣ་འདར་
བའི་
རྐན་འགྱུར།
📼 57_3_5
ཞུགས་
སྣ་འདར་
མར་
རྐན་འགྱུར།
📼 57_4_1
བསྣམས་
ཕབ་འདར་ཨེའི།
📼 57_4_2
V4
ཡ་
གཟུགས་
སྣ་འདར་
ལྔ་
རྐན་འགྱུར།
📼 57_4_3
ཁ་
སྣ་འདར་
དོག་
རྐན་འགྱུར།
📼 57_4_4
རྣམས་
སྣ་འདར་
དྲུག་
རྐན་འགྱུར།
📼 57_4_5
མཛེས་
ཕབ་འདར་ཨེའི།
📼 57_5_1
V5
ཡ་
གཟུགས་
སྣ་འདར་
ཀྱི་
རྐན་འགྱུར།
📼 57_5_2
ལྷ་
སྣ་འདར་
དང་
རྐན་འགྱུར།
📼 57_5_3
ལྷ་
སྣ་འདར་
མོ་
རྐན་འགྱུར།
📼 57_5_4
ནི་
ཕབ་འདར་ཨེའི་
ཡའི།
FCV1
ཡ་
དཀྱིལ་
སྣ་འདར་
འཁོར་
རྐན་འགྱུར།
ལྷ་
སྣ་འདར་
ཡི་
རྐན་འགྱུར།
ངང་
སྣ་འདར་
ལ་
རྐན་འགྱུར།
འབུལ་
ཕབ་འདར་ཨེའི།
FCV2
ཡ་
བྱིན་
སྣ་འདར་
གྱིས་
རྐན་འགྱུར།
📼 58_2_1
རློབ་
སྣ་འདར་
ལ་
རྐན་འགྱུར།
📼 58_2_2
བཞེས་
སྣ་འདར་
སུ་
རྐན་འགྱུར།
📼 58_2_3
གསོལ་
ཕབ་འདར་ཨེའི།
📼 58_2_4
FCV3
ཡ་
འགུག་
བཞེས་
རྐན་འགྱུར་
ནས་
ཡེ་
ཡ།
📼 58_2_5
འུང་
དབྱིངས་
གཞུང་འདར་
སུ་
ཡེ་
ཡ།
📼 58_3_1
ཐིམ་
མ་
མ་
འདར་འདར་ཨེའི།
📼 58_3_2
ཨེ་
འགྱུར་
ཕབ་གཞུང་འདར་
རའི།
📼 58_3_3
ཅིག་
སྣ་འདར་
གཞུང་འདར་
ཡ།
📼 58_3_4
▤ View dang-yig (Kham) 𐄔 Order by blocks

Chapter 37

Offerings for the Assembly of Deities ••• ••• སྤྱི་སྤུངས་ཚོགས་བསྐང་ནི།

VV1
ན་
མོ་
སྔོན་
ནའི།
📼 65_1_1
དང་
བཀྱག་འགྱུར་བཀྱག་
གཞུང་འདར།
📼 65_1_2
ཨེའི་
ཡ་
དམའ་
བཀྱག་འགྱུར་
བཀྱག་འདར་ཨེའི།
📼 65_2_1
སྔོན་
ན་
འཕང་ཨེའི་
གཞུང་འདར།
📼 65_2_2
ཨེ་
གྱིས་
རྐན་འགྱུར་
ཡ་
ཕབ་འདར་ཨ་ཨེའི།
📼 65_2_3
ཡེ་
གཞུང་འདར་
ཡེ་
ཡ།
📼 65_2_4
ཡེ་
འདར་འདར་
ཡའི།
📼 65_3_1
དུས་
བཀྱག་འགྱུར་བཀྱག་
གཞུང་འདར།
📼 65_3_2
ཨེའི་
ཡ་
དམའ་རྐན་འགྱུར་
སྣ་འདར་ཨེའི།
📼 65_3_3
ཝ་
སྣ་འདར་
ཙམ་
ཕབ་གཞུང་འདར།
📼 65_3_4
ཝེ་
ཡེ་
འགྱུར་གཉིས།
📼 65_3_5
V1 + GT
ན་
འདར་འདར་ཨེའི་
📼 65_4_1
འཕྲལ་
གཤེན་
སྣང་
ལྔན་
ཕབ་
ཨེ།
GT
ཨ་
རྐན་འགུག་
སྣ་འདར་
བཟང་
ང་
ཟ་
རིད་
བཅུན་
དང་
མཆི་
མེད་
གཅུག་
ཕུད་
ཕབ་
ཨེ།
GT
ཨ་
རྐན་འགུག་
སྣ་འདར་
གསང་
ང་
བ་
འདུས་
པ་
དང་
གཡུ་
ལུང་
ཕབ་
ཨེ།
GT
ཨ་
རྐན་འགུག་
སྣ་འདར་
ཤལ་
ལ་
གྱི་
བྲག་
ཕུག་
ཏུ་
ཞལ་
ཟས་
ཕབ་
ཨེ།
GT
ཨ་
རྐན་འགྱུར་
སྣ་འདར་
ཚོགས་
ཝ་
ཀྱི་
ཕུད་
བཤམས་
ནས་
བདེར་
གཤེགས་
ཕབ་
ཨེ།
GT
ཨ་
རྐན་འགྱུར་
སྣ་འདར་
ཐུགས་
ཝ་
ཀྱི་
དངོས་
གྲུབ་
བསྩོལ།
ཕབ་
ཨེ།
▤ View dang-yig (Kham)

Chapter 38

PHURPA ••• Atonement Ceremony ••• ཕུར་པའི་ཁྱད་པར་བསྐང་བ་ནི།

V1
བསྭོ་
མཁའ་
ཀློང་
དབྱིངས་
རྐན་འགྱུར།
📼 66_1_1
ནས་
ཕབ་འདར་ཨེའི།
📼 66_2_1
འདུ་
ཝ་
འདར་འདར་
འཕྲོ།
📼 66_2_2
ཨེ་
འདར་འདར་ཨེའི་
ཡའི།
📼 66_2_3
རོལ་
འདར་འདར་
ཝ་
ཡ་
བའི་
ཝ་
སྐུ་
ཡའི།
📼 66_2_4
V2
དབྱིངས་
ན་
བཞུག་
རྐན་འགྱུར།
📼 66_2_5
པ་
ཕབ་འདར་ཨེའི།
📼 66_3_1
ཞི་
ཝ་
འདར་འདར་
ཁྲོའི།
📼 66_3_2
ཨེ་
འདར་འདར་ཨེའི་
ཡའི།
📼 66_3_3
ལྷ་
འདར་འདར་
ཝ་
ཡ་
ཚོད་
ཝ་
དང་
འདར་འདར་
ཡ།
📼 66_3_4
FC
ཞི་